GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Natureventyr ApS via appen Natureventyr og hjemmeside indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os eller som vi indsamler om dig, når du bruger natureventyr.nu (“Hjemmesiden”) eller benytter vores iOS eller Android app (“App’en”).

1.3 Natureventyr ApS er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Natureventyr ApS kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at tilbyde dig en brugervenlig Hjemmeside/App, herunder at kunne optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens /App’ens funktioner, forhindre misbrug og nedetid samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på Hjemmesiden/App’en.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3.1 Formålet er at kunne sende nyhedsbrevet til dig og i øvrigt at forfølge vores legitime interesser i at sende dig markedsføring og information om Natureventyr IVS App og Hjemmeside.2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f.

2.1 Når du som besøgende anvender Hjemmesiden eller App’en, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden/App’en. Dette er f.eks. oplysninger om hvilken type browser du bruger, hvilke sider du besøger, din IP-adresse og informationer om din computer/telefon. Vi anvender teknologi, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores Hjemmeside/App bliver brugt.Disse services er:

Google Play Services

Firebase Analytics

Crashlytics

2.2 Natureventyr ApS har ikke brugeroprettelse på hverken App eller Hjemmeside. Når du bruger Appen benytter vi din eksisterende konto på App Store eller Google Play til at logge din brugshistorik og køb. Hos Natureventyr ApS gemmer vi derfor ikke personfølsomme oplysninger såsom mailadresse, navn, adresse eller lignende.

2.3 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysninger om din e-mailadresse, tilmeldingstidspunktet, hvilke nyhedsbreve der er blevet sendt til dig og hvilke du har åbnet, herunder hvilke links du har klikket på, dit samtykke samt dit navn og dine interesser, hvis du selv vælger at oplyse det. Du kan typisk forvente at modtage et nyhedsbrev seks gange om året via e-mail. Du kan til enhver tid nemt afmelde nyhedsbrevet via linket i bunden af nyhedsbrevet.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Vi videregiver ikke personfølsomme oplysninger til eksterne samarbejdspartnere. Anonymiseret data omkring brugen af Natureventyr App og Hjemmeside kan overlades til eksterne samarbejdspartnere til brug for analyse. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og udvikling af hjemmesiden og på apps, men disse kommer ikke i berøring med personfølsomme oplysninger.

DINE RETTIGHEDER

4.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@natureventyr.nu. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser eller af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse jfr. pkt. 2.1, 2.2, 2.3 og 2.4.

4.7.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

4.8.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger oplyser vi dig i dette afsnit om dine rettigheder efter Databeskyttelseslovgivningen.

4.2 Indsigtsretten

4.3 Retten til berigtigelse

4.4 Retten til sletning

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.6 Retten til dataportabilitet

4.7 Retten til indsigelse

4.8 Retten til at klage

SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden/App’en jfr. pkt. 2.1. gemmes til brug for historisk analyse. Disse indeholder ikke personfølsomme oplysninger. 

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. pkt. 2.4 slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring.

SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Natureventyr ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles på Hjemmesiden/App’en.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:
NatureventyrApS
Havnegade 100A
5000 Odense C
CVR.: 40059466
Telefon: 23741125
Mail: kontakt@natureventyr.nu

ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden/App’en.

8.2 Den nyeste version af Persondatapolitikken vil altid være tilgængelig på Hjemmesiden/App’en.

 

IN GENERAL

1.1 This policy on the processing of personal data (“Personal Data Policy”) describes how Natureventyr ApS via the Natureventyr app and website collects and processes information about you.

1.2 The personal data policy applies to personal data that you submit to us or that we collect about you when you use natureventyr.nu (the “Website”) or use our iOS or Android app (the “App”).

1.3 Natureventyr ApS is the data controller for your personal data. All inquiries to Natureventyr ApS can be made via the contact details listed under section 7.

WHAT PERSONAL INFORMATION DO WE COLLECT, FOR WHAT PURPOSES AND WHAT IS THE LEGAL BASIS FOR PROCESSING

2.1.1 The purpose is to pursue our legitimate interests in offering you a user-friendly Website/App, including being able to optimize the user experience and the Website/App’s functions, prevent misuse and downtime and to be able to record how long visitors are on the Website/App ‘one.

2.1.2 The legal basis for the processing is the Data Protection Regulation, Article 6, subsection 1, letter f.

2.3.1 The purpose is to be able to send you the newsletter and otherwise to pursue our legitimate interests in sending you marketing and information about the Natureventyr IVS App and Website. 2.3.2 The legal basis for the processing is the Data Protection Regulation article 6, subsection 1, letter f.

2.1 When you, as a visitor, use the Website or the App, we automatically collect information about you and your use of the Website/App. This is e.g. information about the type of browser you use, which pages you visit, your IP address and information about your computer/phone. We use technology that can collect, process and sort information about how our Website/App is used. These services are:

Google Play Services

Firebase Analytics

Crashlytics

2.2 Natureventyr ApS does not have user creation on either the App or Website. When you use the App, we use your existing account on the App Store or Google Play to log your usage history and purchases. At Natureventyr ApS we therefore do not store personal information such as email address, name, address or the like.

2.3 When you register for our newsletter, we collect information about your e-mail address, the time of registration, which newsletters have been sent to you and which you have opened, including which links you have clicked on, your consent as well as your name and interests, if you choose to disclose it yourself. You can typically expect to receive a newsletter six times a year via e-mail. You can easily unsubscribe from the newsletter at any time via the link at the bottom of the newsletter.

RECIPIENTS OF PERSONAL INFORMATION

3.1 We do not pass on sensitive personal information to external business partners. Anonymized data about the use of the Natureventyr App and Website can be left to external partners for analysis. We use external partners for operation and development of the website and apps, but these do not come into contact with sensitive personal information.

YOUR RIGHTS

4.2.1 You are entitled at any time to request information from us about, among other things, which information we have registered about you, what purpose the registration serves, which categories of personal data and recipients of information may be may be, as well as information about where the information originates.

4.2.2 You have the right to receive a copy of the personal data that we process about you. If you want a copy of your personal data, you must send a written request to kontakt@natureventyr.nu. You may be asked to document that you are who you say you are.

4.3.1 You have the right to have incorrect personal data about yourself corrected by us. If you become aware that there are errors in the information we have registered about you, you are encouraged to contact us in writing so that the information can be corrected.

4.4.1 In certain cases, you have the right to have all or some of your personal data deleted by us, e.g. if the personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed. To the extent that continued processing of your information is necessary, e.g. in order for us to comply with our legal obligations, or for legal claims to be established, asserted or defended, we are not obliged to delete your personal data.

4.5.1 In certain cases, you have the right to have the processing of your personal data limited to storage only, e.g. if you believe that the information we process about you is incorrect.

4.6.1 In certain cases, you have the right to have personal data that you yourself have given us delivered in a structured, commonly used and machine-readable format and you have the right to transfer this data to another data controller.

4.7.1 You have the right at any time, for reasons relating to your personal situation, to object to the processing of your personal data that we carry out on the basis of our legitimate interests or for the purpose of carrying out a task in the interest of society, cf. . pt. 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4.

4.7.2 If, on the basis of a qualified balancing of interests, we can demonstrate compelling legitimate reasons for the processing, we are entitled to continue processing your personal data.

4.8.1 You have the right to lodge a complaint with the Norwegian Data Protection Authority at any time about our processing of your personal data. Complaints can be lodged, among other things, by email dt@datatilsynet.dk or phone +45 33 19 32 00.

4.1 In order to create transparency around the processing of your information, we inform you in this section about your rights under the Data Protection Act.

4.2 The right of inspection

4.3 The right to rectification

4.4 The right to deletion

4.5 The right to limit processing to storage

4.6 The right to data portability

4.7 The right to object

4.8 The right to complain

DELETION OF PERSONAL DATA

5.1 Information collected about your use of the Website/App cf. pt. 2.1. stored for use in historical analysis. These do not contain personally sensitive information.

5.2 Information collected in connection with your registration for our newsletter cf. pt. 2.4 is deleted when your consent to the newsletter is withdrawn. However, information can be stored for a longer period if we have a legitimate need for longer storage.

SECURITY

6.1 We have implemented appropriate technical and organizational security measures against personal data being accidentally or illegally destroyed, lost, changed or degraded, as well as against it coming to the knowledge of unauthorized persons or being misused.

6.2 Only employees who have a real need to access your personal data in order to perform their work have access to it.

CONTACT INFORMATION

7.1 Natureventyr ApS is the data controller for the personal data processed on the Website/App.

7.2 If you have questions or comments about this Personal Data Policy or wish to make use of one or more of your rights described in section 4, you can contact:

NatureventyrApS
Havnegade 100A
5000 Odense C
CVR.: 40059466
Telephone: 23741125
Mail: kontakt@natureventyr.nu

CHANGES IN THE PRIVACY POLICY

8.1 If we make changes to the Personal Data Policy, you will be informed about this on your next visit to the Website/App.

8.2 The latest version of the Personal Data Policy will always be available on the Website/App.

IM ALGEMEINEN

1.1 Diese Richtlinie zur Verarbeitung personenbezogener Daten („Richtlinie zu personenbezogenen Daten“) beschreibt, wie Natureventyr ApS über die Natureventyr-App und -Website Informationen über Sie sammelt und verarbeitet.

1.2 Die Richtlinie zu personenbezogenen Daten gilt für personenbezogene Daten, die Sie uns übermitteln oder die wir über Sie erfassen, wenn Sie natureventyr.nu (die „Website“) oder unsere iOS- oder Android-App (die „App“) verwenden.

1.3 Natureventyr ApS ist der Datenverantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten. Alle Anfragen an Natureventyr ApS können über die im Abschnitt aufgeführten Kontaktdaten gestellt werden 7.

WELCHE PERSONENBEZOGENEN DATEN ERHEBEN WIR, ZU WELCHEN ZWECKEN UND AUF WELCHER RECHTSGRUNDLAGE IST DIE VERARBEITUNG

2.1.1 Der Zweck besteht darin, unsere berechtigten Interessen zu verfolgen, Ihnen eine benutzerfreundliche Website/App anzubieten, einschließlich der Möglichkeit, das Benutzererlebnis und die Funktionen der Website/App zu optimieren, Missbrauch und Ausfallzeiten zu verhindern und die Dauer der Besucher aufzuzeichnen sind auf der Website/App ‘one.

2.1.2 Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Datenschutzgrundverordnung, Artikel 6, Absatz 1, Buchstabe f.

2.3.1 Der Zweck besteht darin, Ihnen den Newsletter zusenden zu können und anderweitig unsere berechtigten Interessen zu verfolgen, Ihnen Marketing und Informationen über die Natureventyr IVS-App und -Website zuzusenden 2.3.2 Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist der Artikel der Datenschutzverordnung 6, Unterabschnitt 1, Buchstabe f.

2.1 Wenn Sie als Besucher die Website oder die App nutzen, erfassen wir automatisch Informationen über Sie und Ihre Nutzung der Website/App. Dies ist z. Informationen über den von Ihnen verwendeten Browsertyp, welche Seiten Sie besuchen, Ihre IP-Adresse und Informationen über Ihren Computer/Ihr Telefon. Wir verwenden Technologien, die Informationen darüber sammeln, verarbeiten und sortieren können, wie unsere Website/App verwendet wird. Diese Dienste sind:

Google Play-Dienste

Firebase-Analytics

Crashlytics

2.2 Natureventyr ApS hat weder auf der App noch auf der Website eine Benutzererstellung. Wenn Sie die App verwenden, verwenden wir Ihr bestehendes Konto im App Store oder bei Google Play, um Ihren Nutzungsverlauf und Ihre Einkäufe zu protokollieren. Bei Natureventyr ApS speichern wir daher keine personenbezogenen Daten wie E-Mail-Adresse, Name, Adresse oder ähnliches.

2.3 Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, erheben wir Informationen über Ihre E-Mail-Adresse, den Zeitpunkt der Anmeldung, welche Newsletter an Sie gesendet wurden und welche Sie geöffnet haben, einschließlich der Links, auf die Sie geklickt haben, Ihre Zustimmung sowie Ihre Zustimmung Name und Interessen, wenn Sie diese selbst offenlegen möchten. In der Regel erhalten Sie sechsmal im Jahr einen Newsletter per E-Mail. Sie können den Newsletter jederzeit ganz einfach über den Link am Ende des Newsletters abbestellen.

EMPFÄNGER VON PERSÖNLICHEN INFORMATIONEN

3.1 Wir geben keine sensiblen personenbezogenen Daten an externe Geschäftspartner weiter. Anonymisierte Daten über die Nutzung der Natureventyr App und Website können externen Partnern zur Analyse überlassen werden. Für den Betrieb und die Entwicklung der Website und Apps verwenden wir externe Partner, die jedoch nicht mit sensiblen personenbezogenen Daten in Berührung kommen.

DEINE RECHTE

4.2.1 Sie sind jederzeit berechtigt, von uns Auskunft zu verlangen, unter anderem darüber, welche Daten wir über Sie gespeichert haben, welchem ​​Zweck die Registrierung dient, welche Kategorien personenbezogener Daten und Empfänger von Daten ggf. sind sein können, sowie Informationen darüber, woher die Informationen stammen.

4.2.2 Sie haben das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die wir über Sie verarbeiten. Wenn Sie eine Kopie Ihrer persönlichen Daten wünschen, müssen Sie eine schriftliche Anfrage an kontakt@natureventyr.nu senden. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, zu dokumentieren, dass Sie der sind, für den Sie sich ausgeben.

4.3.1 Sie haben das Recht, unrichtige personenbezogene Daten über sich von uns berichtigen zu lassen. Wenn Sie feststellen, dass die Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, Fehler enthalten, werden Sie ermutigt, uns schriftlich zu kontaktieren, damit die Informationen korrigiert werden können.

4.4.1 In bestimmten Fällen haben Sie das Recht, alle oder einige Ihrer personenbezogenen Daten von uns löschen zu lassen, z. wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind. Soweit eine weitere Verarbeitung Ihrer Daten erforderlich ist, z.B. Damit wir unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen oder Rechtsansprüche geltend machen, geltend machen oder verteidigen können, sind wir nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen.

4.5.1 In bestimmten Fällen haben Sie das Recht, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Speicherung beschränken zu lassen, z. wenn Sie glauben, dass die Informationen, die wir über Sie verarbeiten, falsch sind.

4.6.1 In bestimmten Fällen haben Sie das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns selbst bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu liefern, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Datenverantwortlichen zu übermitteln.

4.7.1 Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer persönlichen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir auf Grundlage unserer berechtigten Interessen oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe im Rahmen der DSGVO durchführen, Widerspruch einzulegen Interesse der Gesellschaft, vgl. Punkt. 2.1, 2.2, 2.3 und 2.4.

4.7.2 Sofern wir auf Grundlage einer qualifizierten Interessenabwägung zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, sind wir berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten weiter zu verarbeiten.

4.8.1 Sie haben jederzeit das Recht, bei der norwegischen Datenschutzbehörde eine Beschwerde über unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzureichen. Beschwerden können unter anderem per E-Mail dt@datatilsynet.dk oder Telefon +45 33 19 32 00 eingereicht werden.

4.1 Um Transparenz über die Verarbeitung Ihrer Daten zu schaffen, informieren wir Sie in diesem Abschnitt über Ihre Rechte nach dem Datenschutzgesetz.

4.2 Das Einsichtsrecht

4.3 Das Recht auf Berichtigung

4.4 Das Recht auf Löschung

4.5 Das Recht, die Verarbeitung auf die Speicherung zu beschränken

4.6 Das Recht auf Datenübertragbarkeit

4.7 Das Widerspruchsrecht

4.8 Das Recht auf Beschwerde

LÖSCHEN PERSONENBEZOGENER DATEN

5.1 Gesammelte Informationen über Ihre Nutzung der Website/App vgl. Punkt. 2.1. zur Verwendung in der historischen Analyse gespeichert. Diese enthalten keine personenbezogenen Daten.

5.2 Informationen, die im Zusammenhang mit Ihrer Anmeldung zu unserem Newsletter erhoben werden, vgl. Punkt. 2.4 wird gelöscht, wenn Ihre Einwilligung zum Newsletter widerrufen wird. Informationen können jedoch für einen längeren Zeitraum gespeichert werden, wenn wir einen berechtigten Bedarf für eine längere Speicherung haben.

SICHERHEIT

6.1 Wir haben angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um zu verhindern, dass personenbezogene Daten versehentlich oder unrechtmäßig zerstört, verloren, verändert oder verschlechtert werden sowie dass sie unbefugten Personen zur Kenntnis gelangen oder missbräuchlich verwendet werden.

6.2 Nur Mitarbeiter, die einen wirklichen Bedarf haben, auf Ihre personenbezogenen Daten zuzugreifen, um ihre Arbeit auszuführen, haben Zugriff darauf.

KONTAKTINFORMATIONEN

7.1 Natureventyr ApS ist der Datenverantwortliche für die auf der Website/App verarbeiteten personenbezogenen Daten.

7.2 Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu dieser Richtlinie zu personenbezogenen Daten haben oder von einem oder mehreren Ihrer in Abschnitt beschriebenen Rechte Gebrauch machen möchten 4, Sie können kontaktieren:
NatureventyrApS
Havnegade 100A
5000 Odense C
CVR.: 40059466
Telefon: 23741125
Mail: kontakt@natureventyr.nu

ÄNDERUNGEN IN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

8.1 Wenn wir Änderungen an der Richtlinie zu personenbezogenen Daten vornehmen, werden Sie bei Ihrem nächsten Besuch auf der Website/App darüber informiert.

8.2 Die neueste Version der Richtlinie zu personenbezogenen Daten ist immer auf der Website/App verfügbar.

Terms and conditions and privacy policy

Natureventyr ApS built the Natureventyr app as a Free app. This SERVICE is provided by Natureventyr IVS at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at Natureventyr unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to email. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device’s internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

  • To facilitate our Service;
  • To provide the Service on our behalf;
  • To perform Service-related services; or
  • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Changes to our Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Safe adventures

During your adventures, please be aware of your surroundings and fair safely along the route. You agree that your use of the App and its fairy tales is at your own risk, and it is your responsibility to maintain such health, liability, hazard, personal injury, medical, life, and other insurance policies as you deem reasonably necessary for any injuries that you may incur while using the Services.

You also agree not to use the App to violate any applicable law, rule, or regulation (including but not limited to the laws of trespass), and you agree not to encourage or enable any other individual to violate any applicable law, rule, or regulation.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us at brian@natureventyr.nu.

This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator